TKDK ( İPARD ) PROJELERİ

IPARD PROGRAMI
 

Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) oluşturmuştur. IPA desteği beş bileşeni içermekte olup, Türkiye IPA tüzüğünün EK 1’inde yer alan aday ülke statüsünde bütün bileşenlerden yararlanabilmektedir. IPA’nın beşinci bileşeni Kırsal Kalkınma (IPA Rural Development- IPARD) Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemektedir. IPARD desteğinin 2007-2015 yıllarını kapsayan çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir.


Türkiye için IPA Kırsal Kalkınma Programı (IPARD Program) ülkenin kırsal kalkınma bağlamında katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Bu çerçevede 2007-2015 yıllarını içeren 9uncu Kalkınma Planı, 2006-2010 yıllarını içeren Tarım Stratejisi ve Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi öncelikleri yanında Avrupa Birliği Çok Yıllı Gösterge Planlama Belgesi’nin stratejik öncelikleri de dikkate alınmıştır. AB’nin 1085/2006 IPA Konsey Tüzüğü ve tüzüğün uygulanması esaslarını içeren 718/2007 sayılı IPA Uygulama tüzüğü Programın dayanağını oluşturmaktadır.
 

2014-2020 Dönemi IPARD Programı (IPARD II)


“2014-2020 Dönemi IPARD Programı” 27 Ocak 2015 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır. 

 

IPARD II Programında, mevcut sektörler (tarımsal işletmeler, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi) desteklenmeye devam edilecektir. Bu mevcut sektörlere ek olarak “tarım çevre-iklim-organik tarım”, “yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması” ve “kırsal altyapı hizmetleri” IPARD II Programı kapsamına alınmıştır. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektöründe “Yenilenebilir enerji”, “makine parkları” ve “mantar” da desteklenecek olan sektörlere eklenmiştir. 

 

IPARD II Programı ile mevcut sektörlerde bazı değişiklikler olmuştur. IPARD I’den farklı olarak tarımsal işletmelere destek kapsamında, manda sütü üretimi, yumurta tavukçuluğu ve kaz yetiştiriciliği eklenmiştir. Ayrıca bazı sektörlerde hibe oranlarında artışlar olmuştur. 

 

IPARD II Programı proje başvurularıyla ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup, Avrupa Komisyonu akreditasyon sürecini takiben çağrılara ve sektörlere dair ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır. 

   

 

IPARD’ın genel amaçları nelerdir?

 

1. Hedeflenen yatırımlarla tarım ve gıda sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkıda bulunulması; bunun yanında, genişleme paketinde belirtilen gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevre veya diğer standartlarla ilgili AB müktesebatının üstlenilmesinin teşvik edilmesi

2. Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasının teşvik edilmesi 

 

IPARD’ın spesifik amaçları nelerdir?
 

Eksen1:Tarım sektörünün etkinliğinin ve rekabet gücünün arttırılması suretiyle adaptasyonunun sağlanması ve topluluk standartlarının uygulanması.

Eksen2:Tarım-çevre ve Leader tedbirleri için hazırlık faaliyetleri

Eksen3:Kırsal ekonominin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, yaşam kalitesinin ve kırsal alanların cazibesinin arttırılması.

 

Proje Başvurusu yapılabilecek yatırım konuları ve İller:
 

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım 

Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım  

Süt ve Süt Ürünlerinin İş lenmesi ve Pazarlanması 

Et ve Et Ürünlerinin İş lenmesi ve Pazarlanması 

Meyve ve Sebzelerin İş lenmesi ve Pazarlanması 

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi  

Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi 

Kırsal Turizm 

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi 

 

 

IPARD projeleri :

  1. Besi hayvancılığı, 140 baş, Sincan/Ankara Hayvancılık  OSB  BİTTİ
  2. Besi hayvancılığı, 140 baş, Sincan/Ankara Hayvancılık OSB  BİTTİ
  3. Et Ürünleri İşleme Tesisi (5 ton/gün), Anadolu OSB, BİTTİ
  4. Kesimhane ve soğuk hava deposu (150 BB / gün ve 500 KB/gün kapasiteli), BALA / Ankara, devam ediyor